4 θέσεις διμήνου στον ΑΗΣΒ

Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 4 εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών της Μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 29-3 έως 4-4-18 στη Γραμματεία του Κλάδη ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία του Σταθμού.

Επικοινωνία: 2791025151

Σχόλια