16 θέσεις διμήνου στο ορυχείο Μεγαλόπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΚΑΛΥΨΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ΕΡΓΑΤΩΝ)

 Η  Διεύθυνση  Λιγνιτικού  Κέντρου  Μεγαλόπολης  (ΔΛΚΜ)  ενδιαφέρεται  για  την πρόσληψη δεκαέξι   (16) εκτάκτων  ημερομισθίων  ανειδίκευτων  εργατών,  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  (60 ημερομίσθια),  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών  αναγκών  της   ΔΛΚΜ. 


 Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  καλύψουν  τις  παραπάνω  θέσεις  να  υποβάλλουν  έως 30-03-2018 και  ώρα 14:30  μ.μ.  στην  Κεντρική  Γραμματεία  της   Διεύθυνσης  Λιγνιτικού  Κέντρου Μεγαλόπολης,  την  ειδική  έντυπη  Αίτηση  –  Υπεύθυνη  Δήλωση,  υποβάλλοντας  συνημμένα δικαιολογητικά  που   αποδεικνύουν  τα   δηλωθέντα   στην   αίτηση   στοιχεία   τους.

  Η   ειδική  έντυπη  Αίτηση  –  Υπεύθυνη  Δήλωση  διανέμεται   από   την   Γραμματεία   της  Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου  Μεγαλόπολης.

 Για τη  ΔΕΗ
 Κ.   Σ.   Γίδης Διευθυντής
 Διεύθυνσης  Λ.Κ.Μ.

Πληροφορίες  :Α.  Καλαθά-Π.  Ηλιόπουλος-Β.  Κουρουνιώτης 
Τηλέφωνο  :  27910 25045 /εσ. 33020,  33283

Σχόλια