Πρόσληψη 137 ατόμων στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης


Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 08-12-2017 έως 18-12-2017

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα επτά (137) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ.Λ.Κ.Μ. που εδρεύει στη Μεγαλόπολη, για τις θέσεις που ακολουθούν (ΕΔΩ) :

 Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  –  υπεύθυνη  δήλωση (ΕΔΩ) και να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε  με   άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφ’  όσον  η εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή,  στα γραφεία της πηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Διεύθυνση  λιγνιτικού  λέντρου  μεγαλόπολης,  Τ.Κ.222 00  – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
 απευθύνοντάς  την  στην κεντρική  Γραμματεία,  υπ’  όψιν  κας  ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής  ή   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη   (τηλ.  επικοινωνίας:  27910-25045 εσωτερικό  33034,  33020  αντίστοιχα) .

Παράρτημα

Σχόλια