4 θέσεις 60 ημερομίσθιων στο ορυχείο

H Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΛΚΜ.

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν έως 27-11-2017 και ώρα 14:30 μ.μ. στην Κεντρική Γραμματεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. 

 Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Α.1  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ. Για  την  κάλυψη  των  θέσεων  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  60  ημερομισθίων  προτάσσονται οι  υποψήφιοι  μόνιμοι  κάτοικοι  του  Νομού  Αρκαδίας  στον  οποίο  εδρεύει  η  Υπηρεσιακή  μονάδα για  την  οποία  προκηρύσσονται οι θέσεις. Σε  περίπτωση  μη  κάλυψης  των  θέσεων  από  υποψηφίους  μόνιμους  κατοίκους  του  Νομού Αρκαδίας,  οι  θέσεις  καλύπτονται  από  υποψηφίους  όμορων  Νομών. 

Α.2  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Οι υποψήφιοι,  που  έχουν ετήσιο  ατομικό  ή  οικογενειακό  εισόδημα  ανεξάρτητα  οπό  το  εάν είναι έγγαμοι  ή  άγαμοι  ή χήροι  ή διαζευγμένοι ,  μοριοδοτούνται  ως εξής: •  Με μικρότερο  ή  ίσο  των  5.000  ευρώ  ετησίως  με 250  μόρια •  Με μεγαλύτερο  των  5.000  ευρώ  και  μικρότερο  ή  ίσο  των  7.000  ευρώ  με 180  μόρια. •  Με μεγαλύτερο  των  7.000  ευρώ  και  μικρότερο  ή  ίσο  των  10.000  ευρώ με 100  μόρια. •  Με  υψηλότερο  των  10.000  ευρώ  με  0 μόρια. 

Α.3   ΧΡΟΝΟΣ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Μοριοδοτείται  ο  συνεχόμενος  χρόνος εγγεγραμμένης  ανεργίας  ως εξής: •  Από  1  μήνα  και μέχρι  6  μήνες ανεργίας 50  μόρια •  Από  6  μήνες έως  12  μήνες ανεργίας προσαυξάνεται κατά  20  μόρια ανά μήνα  ανεργίας •  Από  12  μήνες  έως  και  18  μήνες και επιπλέον των μορίων της  12μηνης  ανεργίας επιπρόσθετα  150  μόρια  (ήτοι  320  μόρια) •  Από  18  μήνες  έως  και  24  μήνες ανεργίας και επιπλέον των μορίων της  18μηνης ανεργίας  επιπρόσθετα  200  μόρια  (ήτοι  520  μόρια) Οι  υποψήφιοι  που συμμετέχουν στη  διαδικασία  επιλογής  χωρίς  να συμπληρώνουν μήνα ανεργίας δεν μοριοδοτούνται  στο  εν  λόγω  κριτήριο 

Α.4  ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. 0  πολύτεκνος  γονέας  μοριοδοτείται  με 50  μόρια ανά τέκνο.

 Α.5   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΝΗΛΙΚΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ. Τα  ανήλικα τέκνα μοριοδοτούνται με 30  μόρια ανά τέκνο  μέχρι τα  δύο  (2)  τέκνα  και  από  τα τρία  (3)  τέκνα  και  πλέον  η  μοριοδότηση  διαμορφώνεται στα 50  μόρια ανά επιπρόσθετο ανήλικο τέκνο. 

Α.6   ΓΟΝΕΑΣ  ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Οι  υποψήφιοι  που  έχουν  την  ιδιότητα  του  γονέα μονογονεικής  οικογένειας  μοριοδοτούνται  με 50  μόρια ανά τέκνο. 

Α.7   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Οι  έγγαμοι  ή  διαζευγμένοι  ή  χήροι  υποψήφιοι  μοριοδοτούνται με 50  μόρια,  ενώ  οι άγαμοι  δεν μοριοδοτούνται. Οι  υποψήφιοι  κατατάσσονται  σε  πίνακα  βάσει  του  συνολικού  αριθμού  μορίων  που συγκεντρώνουν σύμφωνα  με τα  παραπάνω  κριτήρια. Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  υποψηφίων  στη  συνολική  μοριοδότηση  προηγείται  αυτός  που  έχει υψηλότερη  μοριοδότηση  στο  κριτήριο  αριθμός  ανηλίκων  τέκνων,  ακολουθεί  αυτός  που  έχει υψηλότερη  μοριοδότηση  στο  εισοδηματικό  κριτήριο  και  έπεται  ο  έχων  υψηλότερη  μοριοδότηση στο  κριτήριο του  χρόνου ανεργίας

Σχόλια