Οι Νέες Ειδικότητες  ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ που θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018

Η πρόταση του Δημοσίου ΙΕΚ Τρίπολης για τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το νέο έτος κατάρτισης 2016-2017  περιλαμβάνει δέκα (10) ειδικότητες από διαϕορετικούς τομείς εξειδίκευσης.

Για τη σύνταξη της πρότασης ελήϕθησαν υπόψη:
§ Οι προοπτικές απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.
§ Οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας. § Το ενδιαϕέρον των υποψηϕίων.
§ Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιϕέρειας Πελοποννήσου.
§ Οι απόψεις των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών ϕορέων.
§ Η λειτουργία ίδιων ειδικοτήτων σε κοντινά ΙΕΚ.
§ Η διαθεσιμότητα  εργαστηρίων και εκπαιδευτών.
§ Η απρόσκοπτη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης & Μαθητείας

Οι  ειδικότητες που προτάθηκαν είναι:    

1. ΒΟΗΘΟΣ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

3. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ   ΔΑΣΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  Η/Υ

7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

9. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


 Εγγραϕές Οι εγγραϕές αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν σε δύο(2) στάδια.

Στο πρώτο(1) στάδιο οι υποψήϕιοι σπουδαστές θα κληθούν ηλεκτρονικά να συμπληρώσουν μια αίτηση επιλογής με τρεις (3) προτιμήσεις  από τις εγκεκριμένες νέες ειδικότητες του ΙΕΚ. Σε ποια ειδικότητα θα κληθούν να ϕοιτήσουν εξαρτάται από τη σειρά προτίμησης που δήλωσαν στην αίτηση τους,  από τον βαθμό απολυτηρίου του Λυκείου, την ηλικία, τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα  αλλά και από κοινωνικά κριτήρια, ΑΜΕΑ, τριτεκνία, πολυτεκνία κ.τ.λ.

Στη συνέχεια και σε δεύτερο (2) στάδιο για να ολοκληρωθεί η εγγραϕή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΙΕΚ Τρίπολης ϕωτοαντίγραϕο τίτλου σπουδών, ϕωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όλα τα άλλα έγγραϕα που έχουν επικαλεστεί στην αρχική τους αίτηση προκειμένου να επιλεγούν. Η ϕοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπηρετώντας το στρατηγικό του στόχο, για παροχή Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας στη Νέα Γενιά, αναβαθμίζει τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου αρχική επαγγελματική κατάρτιση, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Με τις αλλαγές στις παρεχόμενες ειδικότητες από τα Δημόσια ΙΕΚ και τη σύνδεση των δομών και των ειδικοτήτων με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενισχύεται η δυναμική των καταρτιζόμενων στην εγχώρια αγορά εργασίας σε εθνικό και περιϕερειακό επίπεδο.

Σύμϕωνα με το άρθρο 23 του Ν.4186/2013 η ϕοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν. Η δωρεάν ϕοίτηση στα ΙΕΚ  άρχισε να εϕαρμόζεται από το ϕθινοπωρινό εξάμηνο του 2013. Προοπτικές και ευκαιρίες που δίνει η ϕοίτηση στο δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόϕηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας και κυρίως στην τοπική αγορά εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. την επιλογή και τη διαμόρϕωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας

2. την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση

3. τη ϕιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασϕαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ - ΣΕΚ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ.

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης.

Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη 14η  Φεβρουάριου, ενώ το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15η  Φεβρουάριου και τελειώνει τη 30η  Ιούνιου. Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες .

Η ϕοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα συν το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Όταν οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης με τα εξής πλεονεκτήματα:

α)Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

β)Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 150 μόρια επιπλέον στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Οι πιο πολλές ειδικότητες έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οι απόϕοιτοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εργαστούν σε υϕιστάμενες με επαγγελματικά δικαιώματα.

δ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.    


Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης

 Ιωάννης   Δημ.  Κατσίρης
.

Σχόλια