Σύντομα: Πέντε θέσεις εργασίας στον Δήμο Μεγαλόπολης

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, ενέκρινε τη σύναψη χιλίων τριακοσίων τριάντα εννέα (1339) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες.

Για την Αρκαδία, προβλέπονται...

πέντε θέσεις στον Δήμο Μεγαλόπολης και πέντε θέσεις στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Σχόλια