Πρόσληψη 120 ατόμων με 8μηνη σύμβαση στο Ορυχείο Μεγαλόπολης

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώΝουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  και να την υποβάλουν στη γραμματεία ΔΛΚΜ από 25-05-2017 έως 06-06-2017 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ.222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
υπ’ όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής ή κας ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής ή κου ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).

Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Α. Καλαθά – Π. Ηλιόπουλος   τηλ. επικ. 27910 25045 εσωτερικό 33020, 33034

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
                       .
                       .
                       .
                      V

Σχόλια