Πρόσληψη 6 ατόμων προγραμματίζει ο Δήμος Μεγαλόπολης

Τον προγραμματισμό των προσλήψεων έτους 2017, καθώς και το σχετικό πίνακα προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2017, για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης (Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης), αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης.

Η απόφαση αναφέρει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, για τις εξής ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο...

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, άτομα ένα (1) 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, άτομα ένα (1) 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, άτομα ένα (1) 
ΔΕ Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός), άτομα ένα (1) 
ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων, άτομα ένα (1) 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, άτομα ένα (1) 

Με την πρόσληψή τους θα δημιουργηθούν επιπλέον συνεργεία καθαριότητας και αποκατάστασης βλαβών και οι υπηρεσίες θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού σε όλες τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, ΄Υδρευσης - ΄Αρδευσης - Αποχέτευσης) του Δήμου, για τους παρακάτω λόγους: Για την Υπηρεσία Ύδρευσης ΄Αρδευσης Αποχέτευσης του Δήμου μας, της οποίας το στελεχιακό τεχνικό δυναμικό, είναι ιδιαίτερα ελλιπές σε συνάρτηση με τον όγκο και το είδος των εργασιών της συγκεκριμένης υπηρεσίας με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των ορίων του Δήμου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχο τη συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης από τον μοναδικό Υδραυλικό του Δήμου μας και ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο που παρουσιάζεται πληθυσμιακή αύξηση και επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητα του Δήμου για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων αναγκών. Για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού επισημαίνουμε, ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης αποτελείται από μια (1) Δημοτική Κοινότητα, εξήντα (60) Τοπικές Κοινότητες και είκοσι ένα (21) οικισμούς που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, δυσκολεύουν και μειώνουν το έργο των υπηρεσιών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού. Επιπλέον κατά τους θερινούς μήνες στην περιοχή ευθύνης του Δήμου δημιουργούνται αυξημένες ανάγκες καθώς παρουσιάζεται πληθυσμιακή αύξηση. - Πηγή: https://www.kalimera-arkadia.gr

Σχόλια