96 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας στηΔΕΗ

Από τον ΑΗΣ Α ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄

 Υποβολή Αιτήσεων από 29.03.2017 έως και 07.04.2017

 Πινακας ΑΗΣ Α

 Η ΔΛΚΜ ανακοινωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΚΜ)

  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 30-03-2017 έως 10-04-2017 

 Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Α. Καλαθά - Π. Ηλιόπουλος 

 τηλ. επικ. 27910 25045 εσωτερικό 33020, 33034

Σχόλια