Οριστική απόσυρση της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο αίτημα Χώρας για τη λειτουργία της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών οριστικής απόσυρσής της και την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης του χώρου του ΑΗΣ, σε συμμόρφωση με...
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού και τη σχετική νομοθεσία. 

Σχόλια