40 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ( ΔΛΚΜ ) ενδιαφέρεται για την πρόσληψη σαράντα (40) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΛΚΜ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν έως 27-06-2014 και ώρα 14:30 μ.μ . στην Κεντρική Γραμματεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης , την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου , πρόσφατης έκδοσης ( όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής ), ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο . 
2. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του υποψηφίου , η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων . Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας . 
3. Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου ( άγαμος , έγγαμος , αριθμός τέκνων , τέκνο πολύτεκνης οικογένειας , ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειάς του κ.λ.π .). 
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας . 
5. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για υποψηφίους χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια Α ́ Επιπέδου ή Α 2 Επιπέδου . 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν . 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε . ή σε θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ( π.χ . σύμβαση έργου , ημερομίσθιος κ.α ., εκτός πρακτικής άσκησης ) κατά το τελευταίο έτος , καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε . 

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια ), πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ

Σχόλια