«Μετατόπιση παλαιού κεντρικού δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 4β και 7 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
3. Την αριθ. 18/2011 μελέτη του έργου: «Μετατόπιση παλαιού κεντρικού δικτύου
ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης»
3. Το γεγονός ότι εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μεγαλόπολης και επί της
οδού Λυκαίου, από το ύψος του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου και για 200 μέτρα
κινούμενοι προς νότο ο κεντρικός παλαιός αγωγός ύδρευσης αμιάντου Φ 125 16 atm,
διέρχεται μέσα από τις πρασιές ιδιοκτησιών και όχι στη φυσική του θέση η οποία είναι
πλησίον του πεζοδρομίου.
Κατά το παρελθόν σε μικροβλάβες του αγωγού τα προβλήματα αποκατάστασής του
ήταν τεράστια, διότι ήταν δύσκολο να εντοπιστεί η βλάβη μέσα στις ιδιοκτησίες αλλά και
πολλά ήταν τα παράπονα των δημοτών για τις εκσκαφές εντοπισμού των βλαβών μέσα στις
ιδιοκτησίες τους. Με το πέρασμα των χρόνων τα προβλήματα του αγωγού στη λειτουργία
του είναι πάρα πολλά, γιατί έχει παλιώσει πολύ. Οι διαρροές είναι συχνές και οι επεμβάσεις
σχεδόν αδύνατες στις τσιμεντοστρωμένες αυλές και τα παράπονα των δημοτών
δικαιολογημένα για τα προβλήματα που δημιουργούν οι διαρροές στις ιδιοκτησίες τους και...


κυρίως στις κατοικίες.
Το πρόβλημα έχει να κάνει και με την υγιεινή των δημοτών μας διότι οι διαρροές
προέρχονται από αγωγό αμιάντου ο οποίος είναι ακατάλληλος ως αγωγός ύδρευσης από τη
στιγμή που αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα.
Άμεση και επιτακτική λοιπόν ανάγκη είναι η μετατόπιση του αγωγού στη φυσική του
θέση πλησίον του πεζοδρομίου, εκτός ιδιοκτησιών και η αντικατάστασή του από αγωγό
πολυαιθυλενίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την εκτέλεση του κατεπείγοντος έργου: «Μετατόπιση παλαιού κεντρικού
δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης»
σύμφωνα με την 18/2011 μελέτη όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, συνολικού πρ/σμού επτά χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εξήντα πέντε
λεπτών 7.201,65 €, για την άμεση μετατόπιση τμήματος 200 μέτρων αγωγού ύδρευσης επί
της οδού Λυκαίου, από το ύψος του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου κινούμενοι προς νότο
και την τοποθετήσή του πλησίον του πεζοδρομίου, εκτός ιδιοκτησιών, όπου και η φυσική
του θέση και η αντικατάστασή του με αγωγό πολυαιθυλενίου.
2. Η ανάθεση του ανωτέρω έργου «Μετατόπιση παλαιού κεντρικού δικτύου
ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης» θα γίνει με
απευθείας ανάθεση από τον Μακρυνιώτη Χρήστο του Διονυσίου, ο οποίος είναι
γραμμένος στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό Μητρώου 17493, Α.Φ.Μ:. 054966383 ΔΟΥ Νέας
Σμύρνης και Ταχ. Δ/νση: Σαράντα Εκκλησιών 54, 17124 Νέα Σμύρνη Αττικής.
3. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2011. Η σχετική
πίστωση θα γραφεί στον Κ.A. 25-7336.037 μετά από αναμόρφωση του
προϋπολογισμού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Σχόλια