ΔΕΗ:Το πετρέλαιο βάζει φωτία στα κέρδη


Για να αξιολογήσουμε «χρηματιστηριακά» την εταιρεία, παραθέτουμε ορισμένα βασικά μεγέθη της, με επιφύλαξη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μας.

Αριθμός μετοχών: 232.000.000

Ονομαστική αξία μετοχής (Μετοχικό κεφάλαιο 1.067.200.000 € δια αριθμού μετοχών): 4,60 €

Προσωπικό: 23.611 απασχολούμενοι (πηγή: Hellasstat)

Μετοχική σύνθεση: 51,49% Ελληνικό Δημόσιο, 5% Fidelity Investments, 43,51% Ελεύθερη διασπορά (free float)

Ανώτατη τιμή μετοχής 52 εβδομάδων: 16,99 €

Κατώτατη τιμή μετοχής 52 εβδομάδων: 8,82 € (πηγή Capital)

Χρηματιστηριακή αξία (232.000.000 x 14,80 €): 3.433.600.000 €

Καθαρή θέση 30.06.2009: 5.401.219.000 € (πηγή: Καταστάσεις ΔΕΗ)

Τιμή προς λογιστική αξία 30.06.2009 (P/BV): 0,64

Τιμή προς κέρδη μετά φόρων (χρηματιστηριακή αξία/κέρδη) 30.06.09 (P/E): 8,33

Λογιστική τιμή 30.06.09 (Καθαρή θέση δια αριθμού μετοχών/Book Value): 23,28 €

Κέρδη ανά μετοχή 30.06.09: 1,776 € (0,958 € το 2007)

Τιμή στόχος: (α) 23,28 € (Book Value) (β) 29,00 € (P/E 16,33 – P/BV 1,25)

Ευκαιρίες: (α): 60% (β): 96% Ρίσκο: (κατώτατη έτους): -40%

τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε το 2008 κατά περίπου 13% σε σχέση με το 2007, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2009 αυξήθηκε κατά περίπου 6% από το αντίστοιχο του 2008. Εάν υποθέσουμε ότι θα παραμείνει η ίδια αυξητική τάση για όλο το έτος, τότε ο τζίρος του 2009 θα διαμορφωθεί στα περίπου 6.172.000.000 €.


Το μικτό κέρδος της επιχείρησης σημείωσε μεγάλη πτώση το 2008, σε σχέση με το 2007 (σχεδόν κατά 500 εκ.), οπότε το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 5,43%, από 15,65% το 2007. Εν τούτοις, το 2009 αυξήθηκε πολύ περισσότερο (28,95%), αφού στο πρώτο εξάμηνο ξεπέρασε ολόκληρο το 2007 και διαμορφώθηκε στα 847.868.000 € (πάνω από το διπλάσιο ποσόν σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007).


Το γεγονός αυτό οφείλεται προφανώς τόσο στη μείωση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, όσο και στις αυξημένες βροχοπτώσεις, οι οποίες «προμήθευσαν» τη ΔΕΗ με φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Η (μονοπωλιακή) «κοινωφελής» επιχείρηση, είχε ως γνωστόν αυξήσει σημαντικά την τιμή του ρεύματος, ενώ δεν «δεσμεύεται» από καμία ρήτρα πετρελαίου, όπως οι υπόλοιπες αντίστοιχες στην Ευρώπη και αλλού (επομένως, όταν μειώνεται η τιμή του πετρελαίου, δεν μειώνονται αυτόματα οι τιμές πώλησης).


Έτσι, παρά το ότι το κόστος της (πρώτες ύλες) μειώθηκε σημαντικά, η ΔΕΗ διατήρησε αναλλοίωτες τις τιμές πώλησης (δυστυχώς σύνηθες γεγονός στη χώρα μας), εγγράφοντας όπως είναι φυσικό (και χωρίς καμία δυσκολία) υπερκέρδη. Τα κέρδη αυτά προφανώς θα μοιρασθούν στους μετόχους της, οπότε υποθέτουμε ότι το μέρισμα του 2009 θα είναι πολύ υψηλό (αν και θα θεωρούσαμε «εντιμότερη» την επιστροφή μέρους των κερδών προς τους καταναλωτές) - γεγονός που «συνηγορεί» επί πλέον σε μία αυξητική πορεία της μετοχής.


Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν αρνητικά (ζημίες) το 2008, έναντι κερδών το 2007. Όμως, το πρώτο εξάμηνο του 2009 σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με ολόκληρο το 2007, ενώ ήταν πολλαπλάσια του αντίστοιχου εξαμήνου (στα 557.398.000 € από – 115.025.000 €). Με βάση δε τα καθαρά μετά φόρων κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2009 (412.136.000 €), τα οποία υποθέτουμε ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο μέχρι το τέλος του έτους (ενδεχομένως και να διπλασιαστούν - κάτι όμως που δεν το λαμβάνουμε υπ’ όψιν στη σημερινή ανάλυση μας), η τιμή προς τα κέρδη της μετοχής μετά από φόρους (P/E), διαμορφώνεται σήμερα μόλις στο 8,33. Ο δείκτης αυτός, όταν «συνοδεύεται» από μία τόσο χαμηλή «λογιστική» αξία (0,64), σε συνδυασμό με το αυξημένο μέρισμα που προβλέπεται, υποδηλώνει μεγάλες προοπτικές ανόδου για τη μετοχή.


Όμως, ένα σημαντικό αρνητικό στοιχείο είναι οι εξαιρετικά μεγάλες υποχρεώσεις της εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τόσο την καθαρή θέση, όσο και τον ετήσιο τζίρο της. Βέβαια, αν και το 2008 αυξήθηκαν ακόμη μία φορά σε σχέση με το 2007, στο πρώτο εξάμηνο παρουσίασαν πτώση – έστω και ελάχιστη αναφορικά με το τεράστιο ύψος τους (εάν βέβαια επικρατήσει το σενάριο του πληθωρισμού στην Οικονομία, η επιχείρηση θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση).


Ο τζίρος ανά εργαζόμενο (παραγωγικότητα) διαμορφώθηκε στα 246.642 €, μέγεθος σχετικά «ορθολογικό» για την ελληνική αγορά (έχει μεγάλες δυνατότητες διπλασιασμού του), ενώ τα διοικητικά και λοιπά έξοδα μειώθηκαν αρκετά, όπως επίσης και οι αποσβέσεις (κατά περίπου 60 εκ. € το 2008, σε σχέση με το 2007).

http://www.sofokleous10.gr

Σχόλια