Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο η Ελλάδα για τα ταχυδρομεία


Κατά της Ελλάδας προσφεύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ελλιπή ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με την ανάπτυξη ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών στο τομέα.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, πολλές διατάξεις και κυρίως αυτή που αφορά στην απαγόρευση μεταφοράς φορτίων άνω των 20 κιλών, παραβιάζει τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Με άλλη απόφασή της η Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας, της Ιταλίας και του Βελγίου, κρίνοντας ότι οι χώρες αυτές δεν ενσωμάτωσαν στην εθνική νομοθεσία κοινοτική οδηγία για τις εκθέσεις που αφορούν στις απλουστεύσεις των απαιτήσεων στις συγχωνεύσεις και διαιρέσεις εταιριών. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας έληξε το Δεκέμβριο του 2008.

Σχόλια