ΔΕΗ: Μειωμένος τζίρος 4,3% το εννεάμηνο

Μείωση του κύκλου εργασιών της το εννεάμηνο του 2018 κατά 154,1 εκατ. ευρώ ή 4,3%, που αποδίδεται στην απώλεια μεριδίου αγοράς και στη μείωσης της εγχώριας ζήτησης, κατέγραψε η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο σκέλος των δαπανών τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 έχουν επιβαρυνθεί από:
- την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 151,2 εκατ. ευρώ (η οποία σχηματίστηκε το β’ τρίμηνο του 2018) και αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους 15.000 ευρώ του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα και 
- την πρόβλεψη ύψους 70,8 εκατ. ευρώ η οποία σχηματίστηκε το γ΄ τρίμηνο του 2018 που αφορά σε τόκους υπερημερίας έως 30.9.2018, που διεκδικεί βάσει εξώδικου ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 20.9.2016 έως 29.11.2018.
Αντίθετα, θετική επίπτωση είχε η οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους  105,2 εκατ.  ευρώ.
Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η εταιρεία, χωρίς την επίπτωση από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, ύψους 151,2 εκατ. ευρώ και την οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για παρελθόντα έτη, ύψους 105,2 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο 2018, διαμορφώθηκε σε 234,9 εκατ. ευρώ παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (242 εκατ. ευρώ).
Το καθαρό χρέος στις 30.9.2018 ήταν 3.674,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 283 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017.

Σχόλια