ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΕΚ 2017

Δελτίο  Τύπου

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποϕοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017.  
Χρονική περίοδος υποβολής αίτησης από Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 έως και Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι απόϕοιτοι Ι.Ε.Κ., οι οποίοι διαθέτουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Συγκεκριμένα:  

Α. Απόϕοιτοι παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ. του ν. 2009/1992 όλων των ειδικοτήτων,  
Β. Απόϕοιτοι νέου τύπου Ι.Ε.Κ. του ν. 4186/2013,  
Γ. Απόϕοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών γραϕείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Από την Πέμπτη 10.8.2017, οι υποψήϕιοι για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποϕοίτων Ι.Ε.Κ. έχουν πρόσβαση στο σύστημα υποβολής της αίτησης τους στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(www.eopper.gr), ενότητα: «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποϕοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017».  


  Ο Διευθυντής του ΙΕΚ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ  

Σχόλια