659€ στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ για μια δημοσιευση

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ψηφίζουν συνολική πίστωση εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (659,28€) σε βάρος του Κ.Α. 00-6463 του σκέλους των εξόδων του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2015 , για την καταβολή της δαπάνης στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ -ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΝΕΑ για την δημοσίευση της αρίθμ . ΣΟΧ1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου(8/μηνο) .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2015
Γι ́ αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ο Δήμαρχος

Σχόλια