3 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΕ ΑΗΣ Α' & Β΄

Ο Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α ́αλλά και ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ανακοίνωσαν την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για συνολικά 3 άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σταθμών.

Ο Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α ́ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός (1) έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη (Εργάτης (ΥΕ) –Σύστημα Τέφρας Εναλλασσόμενη Φυλακή) και

Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β ́ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη (2) εκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 )ημερομίσθια (καθήκοντα τραπεζοκόμου)  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν έως 12.06.2014 και ώρα 13:00 μ.μ . στη Γραμματεία του ανάλογου ΑΗΣ, την ειδική έντυπη 
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση . 


 Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης : 
 1. Πιστοποιητικό Δήμου για την εντοπιότητα του αιτούντος , με επακριβή προσδιορισμό της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας αυτού . 
2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του αιτούντος . 
3. Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου ( άγαμος , έγγαμος , αριθμός τέκνων , τέκνο πολύτεκνης οικογένειας , ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειάς του κ . λ . π .). 
4. Βεβαίωση προηγούμενης εμπειρίας στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας . 
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας . 

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια ), πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ .

Σχόλια