Άρχισε η διαδικασία ξεπουλήματος του ΑΔΜΗΕ

Δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ η προσκληση για υποβολή προσφορών για την πώληση του ΑΔΜΗΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης/10.4.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Σχόλια